Privacy- en cookiebeleid
Autocentrum Douwe de Beer

Autocentrum Douwe de Beer vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Om deze reden verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is van toepassing op:

 • Autocentrum Douwe de Beer BV, De Giessen 1, 8253 PR Dronten, KvK 39097184

Doel verwerking persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat u ons alle hiervoor benodigde persoonsgegevens verstrekt en wij u kunnen informeren. De AVG vraagt ons zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die u in het verleden aan ons heeft verstrekt.

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Denk hierbij aan uw naam en adres, maar ook het kenteken of chassisnummer van uw auto.

De AVG geeft in artikel 6 aan dat er een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens moet zijn en dat er anders geen persoonsgegevens verwerkt mogen worden.

Onderstaand een aantal doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, u:

 • laat een offerte voor de aanschaf van een auto maken;
 • maakt een proefrit bij ons;
 • koopt een auto bij ons;
 • laat uw auto bij ons onderhouden;
 • laat uw zomer- en winterbanden bij ons wisselen;
 • schrijft een review over onze dienstverlening;
 • bezoekt en gebruikt onze website.

Wij leggen onderstaande gegevens van u vast:

 • contactgegevens: naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, bedrijfsnaam.
 • persoonlijke gegevens: geboortedatum, geslacht.
 • contractgegevens: betalingsgegevens, klantnummer.
 • identiteitsbewijs: indien het noodzakelijk is zullen wij een identiteitsbewijs aan u vragen. In het geval van een proefrit bewaren wij een kopie gedurende twee maanden. In het geval van de tenaamstelling van uw auto zullen wij een kopie maken en deze volgens de wettelijke bewaartermijn bewaren.
 • cameratoezicht: onze vestiging is voorzien van camera’s ten behoeve van de veiligheid van u en uw auto, onze medewerkers en onze auto’s. De camerabeelden worden na één maand verwijderd (of langer als het nodig is ten behoeve van politieonderzoek o.i.d.).
 • gebruik van website: IP-adres, sessie ID, activiteiten op website, internetbrowser, type device (computer, tablet, smartphone et cetera), besturingssysteem.
 • voertuiggegevens: kenteken, chassisnummer, merk, model, onderhoudshistorie, eigendomshistorie.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door Autocentrum Douwe de Beer geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van Autocentrum Douwe de Beer) tussenkomst toe is benodigd.

Bescherming persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld met derden, tenzij het delen van deze persoonsgegevens nodig is voor een goede uitvoering van de diensten en alleen ten behoeve van de doelen waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt. In deze gevallen zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen met minimaal de voor ons geldende beveiligingseisen.

Wij en onze partners slaan uw persoonsgegevens alleen op in de Europese Economische Ruimte (EER) of daar waar verwerking conform het afsprakenstelsel EU-US Privacy Shield geschiedt. Voor opslag buiten de EER of EU-US Privacy Shield zal in voorkomende gevallen expliciete toestemming vooraf worden gevraagd.

Wij gaan zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van onze (klant)systemen;
 • indien wij gebruikmaken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derden op;
 • door Autocentrum Douwe de Beer worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;
 • de (persoons)gegevens worden door Autocentrum Douwe de Beer niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten door Autocentrum Douwe de Beer. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Indien er geen fiscale of wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn tot maximaal 10 jaar na laatste contactdatum.

Uw rechten

Bij Autocentrum Douwe de Beer heeft u recht om de volgende verzoeken in te dienen:

 • recht op informatie hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan (d.m.v. deze verklaring)
 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
 • recht om verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten;
 • recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt gebruikmaken van deze rechten door een mailbericht te zenden naar info@douwedebeer.nl.

Links

Op de website van Autocentrum Douwe de Beer worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. Autocentrum Douwe de Beer is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren.

Cookie Doel Opslagperiode
_gat_[property-id] Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken te verlagen 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers 24 uur
_ga Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers Voor onbepaalde tijd of zoveel korter als door wet- en regelgeving van ons wordt verlangd

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.

Cookie Doel Opslagperiode
PrivacyCookieNotice Wordt gebruikt om het accepteren van het privacy- en cookiebeleid op te slaan 26 maanden

Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over de handelswijze van Autocentrum Douwe de Beer.

Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

 • Mail: info@douwedebeer.nl
 • Telefoon: 0321 – 3 20 20 2
 • Post: De Giessen 1, 8253 PR Dronten

Mocht u over de afhandeling van uw vraag of klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan onze officemanager D. Mol.

Mocht u na overleg over uw klacht door onze officemanager niet tevreden zijn over de afhandeling, dan kunt u zich richten tot:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Wijziging privacy- en cookiebeleid

Autocentrum Douwe de Beer behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Datum verklaring: 25 mei 2018
Laatste aanpassing: 23 november 2018

Privacyverklaring uitvoeringsverordening 2021/ 392

Een verordening over de monitoring/rapportering gegevens CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die per 1 januari 2021 op naam zijn geregistreerd.

Autocentrum Douwe de Beer hecht (als APK-keurmeester) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s). De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard. In deze Privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW. Daarnaast geeft de AVG u ook andere rechten. Bezwaren en verzoeken tot onder andere inzage en rectificatie zullen in overeenstemming met de AVG, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Ons bereiken kan per post: De Giessen 1, 8253 PR Dronten Per e-mail: info@douwedebeer.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.